1.บ้านวังหิน ผู้ใหญ่ไพโรจน์ บัวแตง
2.บ้านหนองผือ ผู้ใหญ่ชาตรี พ่วงอาพันธ์
3.บ้านพุบอน ผู้ใหญ่สมยา เกิดสวัสดิ์
4.บ้านหนองแสลบ ผู้ใหญ่สุพจน์ หงษ์เวียงจันทร์
5.บ้านรางพยอม  ผู้ใหญ่ประเชิญ ดอกกะถิน
6.บ้านเขาวัง ผู้ใหญ่สมยศ รักษี
7.บ้านหนองกระทุ่ม  ผู้ใหญ่คุณสมบัติ ศิริดีกิจ
8.บ้านหนองหญ้าดอกขาว ผู้ใหญ่ณรงค์ศักดิ์ ขวัญเมือง
9.บ้านหนองยี่แส  ผู้ใหญ่วรวัตร เปี่ยมทอง
10.บ้านเปรงพุทรา  ผู้ใหญ่เกษร ชาวสวน
11.บ้านโป่งขาม กำนันเมธี สุกุลธนาศร
12.บ้านเขานางสางหัว ผู้ใหญ่สามารถ สงวนทรัพย์
13.บ้านหนองโพธิ์  ผู้ใหญ่สุนทร หงษ์เวียงจันทร์
14.บ้านหน้าวัด  ผู้ใหญ่ชโลม พันธ์สุข
15.บ้านหนองสระ  ผู้ใหญ่เคียง ทองแก้ว
16.บ้านใหม่เขาวัง  ผู้ใหญ่มัน พันสี