กองช่าง

 

1 

นายเรวัต  พราหมณโชติ (เรวัต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

 Hr p

นายอุดม  แก้วศรีงาม (ดม)

คนงานทั่วไป

 2

นายธงชัย   เอมแบน (เบิร์ด)

คนงานทั่วไป

 Hr p

นางสาวพนิดา  จำปาดี (หนิง)

คนงานทั่วไป

 Hr p

นายเสรี  รักษี (แบงค์)

คนงานทั่วไป