องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทั้งที่มีบ้านตั้งอยู่ ที่นา  ที่ทำการเกษตรกรรม  ที่ให้เช่า  ได้ทราบว่ามีที่ดินแปลงใดอยู่ในข่ายต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่และให้ทำการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในรอบระยะเวลา 4 ปี

ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเจ้าของที่ดิน  หรือผู้รับมอบอำนาจทำการชี้เขตเพื่อแจ้งจำนวนเนื้อที่ที่ดินแก่เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อ      เจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้จะดำเนินการสำรวจและรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไปโดยใช้เอกสารในการยื่นแบบแสดงรายการดังนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
2.สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)

3.สำเนาโฉนดที่ดิน นส.3
4.ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)
5.หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน

 PS001 61