แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท)

เอกสารฉบับที่ 1   รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม...

เอกสารฉบับที่ 2   รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม...