กองสวัสดิการสังคม

1 

 นางสาวพรเพ็ญ  ธนวรรณ  (หญิง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 2

นางสาวปริศนา  หงษ์เวียงจันทร์ (ทิพย์)

คนงานทั่วไป