กองคลัง

1

นางธนวรรณ  เอกวนิชชาญ (ตู่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

2

นางสุรินีย์  แซ๋เตียว (อุ๊)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3

นางสาวยุลี  หอมบานเย็น (จุ๋ม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4

นางสาววาสนา  หงษ์เวียงจันทร์ (นิด)

คนงานทั่วไป

5

นางสาวชรินรัตน์  คงวิเชียร (พึง)

คนงานทั่วไป

Hr p

นางสาวสิริพร  พงษ์สุทัศน์(ขนุน)

คนงานทั่วไป