สารบัญ

สำนักงานปลัด

1

นายสาโรจน์  นาคสุขปาน(จ๊ก)

รองปลัด อบต.เลาขวัญ

2

นางสาวชยุฎา  คนใจดี(ไก่)    

หัวหน้าสำนักปลัด

3

นายชัยวัฒน์  รักษากุล(ม่อน)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

4

นางสาวสุภาพร  พลายมี(ติ๊ก)

เจ้าพนักงานธุรการ

Hr p

นางสุวรรณา อินแตง (ไก่)

ครู คศ.1

5

นายศักดิ์ชัย  อินแตง (หนุ่ม)

พนักงานขับรถยนต์

 Hr p

นายณรงค์ศักดิ์  ชาวสวนแตง (พวง)

พนักงานขับรถยนต์

8

นางกลวย  วินยาคูณ(กลวย)

คนครัว

9

นางสาวลาวัณย์  ผิวอ่อนดี (ฝน)

คนงานทั่วไป

 Hr p

นายอภิวัฒน์  เนียมศรีนวน (บัติ)

พนักงานขับรถยนต์