สารบัญ

สมาชิกสภา

1

นายเฉลิม   แป้นเขียว 

ประธานสภาสมาชิกสภา 

2

นางบุญลือ   แป้นเขียว

สมาชิกสภาหมู่1

3

นายวันเชิด   เรื่องลือ

สมาชิกสภาหมู่2

4

นายสิงขร  อินสว่าง

สมาชิกสภาหมู่2

5

นายปรีชา   มาตรศรี

สมาชิกสภาหมู่3

6

นายนธี   จุลวงษ์ 

สมาชิกสภาหมู่3

7

นายเกรียงไกร  อิทธิชัยเลิศทวี 

สมาชิกสภาหมู่4

8

นายจันดา   ดิษฐวัด

สมาชิกสภาหมู่4

9

นายมงคล   รักษี  

สมาชิกสภาหมู่5

10

นายธนประเสริฐ   แก้วเณร

สมาชิกสภาหมู่5