ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

1 

นายบุญทัน ไพบูลย์ผล

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

 

Hr p

นายทวีชัย ชีพนุรัตน์ ตำแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

Hr p

นายศักดิ์ชัย คงวิเชียร ตำแหน่ง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

Hr p

นายบุญทรัสต์ ไพบูลย์ผล

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ