สภาพทั่วไปของตำบล
มีลักษณะเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทั่วไปแห้งแล้งกันดาร เนื่องจากฝนตกปริมาณน้อย สภาพพื้นที่ดินเป็นทรายเก็บน้ำไว้ไม่ได้ อำเภอเลาขวัญได้สมญานามว่า ?อีสานภาคกลาง? ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด ทุกปีในช่วงฤดูแล้งทางจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องส่งน้ำมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
อาณาเขตตำบล
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ   99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ถนน สายเลาขวัญ ? อู่ทอง ตำบลเลาขวัญ อำเภ-อเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 71210  
ทิศเหนื่อ ติดกับ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ 7,216 คน
มีพื้นที่ 92,750 ไร่

ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน
1 บ้านวังหิน
2 บ้านหนองผือ
3 บ้านพุบอน
4 บ้านหนองแสลบ
5 บ้านรางพะยอม
6 บ้านเขาวัง
7 บ้านหนองกระทุ่ม
8 บ้านหนองหญ้าดอกขาว
9 บ้านหนองยี่แส
10 บ้านเปรงพุทรา
11 บ้านโป่งขาม
12 บ้านเขานางสางหัว
13 บ้านหนองโพธิ์
14 บ้านหน้าวัด
15 บ้านหนองสระ
16 บ้านใหม่เขาวัง

ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ (ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย  ข้าว)
อาชีพรอง  ผ้าทอ