ประวัติความเป็นมา
เหตุที่ได้ชื่อ ชุมชนบ้าน ?เลาขวัญ? เพราะเมื่อสมัยก่อนนั้นราษฎรนั้นมาจากเชื้อสายลาวที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน อยู่บ้านเกาะเก่า มีอาชีพเกษตรกร ทำไร่ อาศัยแหล่งน้ำชื่อ ?หนองบ้านเก่า? และลำน้ำ ชื่อ?คลองหมื่นเทพ? คลองดังกล่าวถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการใช้อุปโภคบริโภค ด้วยราษฎรได้มีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี และมีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องของตนเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น ได้เรียกขานชื่อหมู่บ้านว่า ?บ้านเหล่าเดียวกัน? ซึ่งตามภาษาพูดสั้นๆว่า ?บ้านเหล่ากัน?ตามสำเนียงลาวที่เป็นภาษาพูดของชาวบ้าน ต่อมาราษฎรได้บุกเบิกแผ้วถางป่า ไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ประมาณ 2 กิโลเมตร พบอุโบศถ สันนิฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกชื่อว่า ?วัดหนองจิกด่าน? ราษฎรมีความเลื่อมใสศรัทธาคิดจะบำรุงบูรณะวัด เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยว ทางใจของราษฎรด้วยกัน จึงได้บอกกล่าวไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ให้ช่วยเหลือบำรุงบูรณะวัด ราษฎรหมู่บ้านอื่นได้เรียกชาวบ้านชุมชนนี้ตามความคิดใฝ่ฝันที่จะบำรุงบูรณะวัดว่า?ชาวลาวฝัน?ภายหลังจากนั้นชาวบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น นานเข้าชื่อดังกล่าวได้เพี้ยนไปเป็น ?บ้านเลาขวัญ? เมื่อชุมชนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขยายตัวเป็น ตำบลเลาขวัญ  ขึ้นอยู่กับอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และต่อมาสุขาภิบาลเลาขวัญได้รับการยกเป็นสภาตำบลเลาขวัญ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537และจากนั้นได้รับการยกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ เมื่อ พ.ศ.2538


สภาพทั่วไปของตำบล
มีลักษณะเป็นที่ราบสูง พื้นที่ทั่วไปแห้งแล้งกันดาร เนื่องจากฝนตกปริมาณน้อย สภาพพื้นที่ดินเป็นทรายเก็บน้ำไว้ไม่ได้ อำเภอเลาขวัญได้สมญานามว่า ?อีสานภาคกลาง? ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุด ทุกปีในช่วงฤดูแล้งทางจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องส่งน้ำมาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ


อาณาเขตตำบล
ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ   99 หมู่ที่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม ถนน สายเลาขวัญ ? อู่ทอง ตำบลเลาขวัญ อำเภ-อเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี 71210  
ทิศเหนื่อ ติดกับ ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ 7,216 คน
มีพื้นที่ 92,750 ไร่

ประกอบด้วย 16 หมู่บ้าน
1 บ้านวังหิน
2 บ้านหนองผือ
3 บ้านพุบอน
4 บ้านหนองแสลบ
5 บ้านรางพะยอม
6 บ้านเขาวัง
7 บ้านหนองกระทุ่ม
8 บ้านหนองหญ้าดอกขาว
9 บ้านหนองยี่แส
10 บ้านเปรงพุทรา
11 บ้านโป่งขาม
12 บ้านเขานางสางหัว
13 บ้านหนองโพธิ์
14 บ้านหน้าวัด
15 บ้านหนองสระ
16 บ้านใหม่เขาวัง

ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ (ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย  ข้าว)
อาชีพรอง  ผ้าทอ

คำขวัญของอำเภอเลาขวัญ
โบสถ์เก่ามิ่งขวัญ อีสานภาคกลาง
ชุมทางเกษตรกรรม ผ้าทองามล้ำ
แหล่งน้ำห้วยเทียน หลวงพ่อเยี่ยมรวมใฝจ
งามวิไลเบญจรงค์ มั่นคงด้วยน้ำใจ