วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเลาขวัญ
องค์การบริหารส่วนตาบลเลาขวัญ ?ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมอาชีพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่อย่างสะอาด อยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างปลอดภัยและมั่นคง?

คำขวัญของอำเภอเลาขวัญ
โบสถ์เก่ามิ่งขวัญ อีสานภาคกลาง            ชุมทางเกษตรกรรม ผ้าทองามล้ำ
แหล่งน้ำห้วยเทียน หลวงพ่อเยี่ยมรวมใฝจ  งามวิไลเบญจรงค์ มั่นคงด้วยน้ำใจ